(العربية) 2020-1962 الذكرى ال 58 لعيد الاستقلال و الشباب

Честване на 58-та годишнина от Деня на Независимостта и Младежта

1962 г. – 2020 г.

По случай 58-та годишнина Деня на Независимостта и Младежта, 5 юли, Посолството на Алжир в България поднася най-сърдечни поздрави на членовете на алжирската общност, живуща в България

Да живее Алжир!

Слава на нашите мъченици!

Вашият коментар

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.